ഗുരുദേവൻ ജനഹൃദയങ്ങലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വെളിച്ചം.

ഭാരത സംസ്കാരം, അറിവിനെ പരബ്രഹ്മമായി കാണൂന്നു. അറിവുണ്ടായാൽ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം വീശും. ഗുരുദേവന്‍റെ വാക്കുകളും ചെയ്തികളും, ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ടകളും നമ്മെ പടിപടിയായി ആത്മീയ വെളിച്ചത്തിലേക്കു നയിക്കാനുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ വളരെ അപൂർവ്വം ജനങ്ങളെ അതു ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ; ഇന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ.

ആ ആത്മീയ വെളിച്ചം ലഭിക്കാനുതകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്ബോധനമായിരിന്നു 1922ൽ മുരുക്കുംപുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ പ്രതിഷ്ട. മനുഷ്യനു്, ആത്മീയ ചൈതന്യമായ അറിവിന്‍റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കാനുതകുന്ന, അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളായ സത്യം, ധർമ്മം, ദയ, സ്നേഹം ഇവ നാലും ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു ഫലകമാണു് ഗുരുദേവൻ മുരുക്കുംപുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചതു്.(1) മാനവ പുരോഗതിക്കുവേണ്ട ഈ നാലു ഗുണങ്ങളെ ആരാധിക്കാനാണു് ഗുരുദേവൻ ആ പ്രതിഷ്ടയിൽക്കൂടി മാനവകുലത്തോടു് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതു്. ഗുരുദേവന്‍റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രതിഷ്ട കണ്ണാടി ആണെന്നു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, ആ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ടയിൽക്കൂടി ഗുരുദേവൻ കാട്ടിത്തരുന്ന ഏകത്ത്വത്തിന്‍റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും അറിയാൻ, മുരുക്കുംപുഴയിലെ പ്രതിഷ്ടയിലെ നാലുവാക്ക്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം, അവയെ ആചരിച്ചിരിക്കുകയും വേണം. പ്രത്യേകിച്ചും അതിലെ ആദ്യവാക്കായ “സത്യം”. അവിടെയാണു് മുരുക്കുംപുഴയിലെ ഈ പ്രതിഷ്ടയുടെ പ്രാധാന്യം കുടികൊള്ളുന്നതും.

“സത്യമാണു് എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും ഉത്തമം. പരബ്രഹ്മമാണെല്ലാത്തിലും ഉന്നതവും നിത്യവും ആയ ‘സത്യം’. ഈ അഘിലാണ്ഡത്തിന്‍റെ നിലനില്പുതന്നെ ആ ‘സത്യ’ത്തിലാണു്. ആയതിനാൽ എപ്പോഴും ‘സത്യം’ പറയുക. ഒരിക്കലും കളവു പറയാതെ ഇരിക്കുക”, എന്നാണൂ് ഗുരുദേവൻ “നാരായണസ്മൃതി”യിലൂടെ നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നതു്. (2)

“സ്നേഹം” മനുഷ്യനു് അത്യാവശ്യമായും വേണ്ട ഗുണമാണു്. തന്നോടും തന്‍റെ സ്വന്തമായതിനോടും  മാത്രമല്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ഉള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്നേഹപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അതു നമ്മെ, (മാനവ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം), “ദയാ”പൂർണ്ണമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്കു നയിക്കും, അതു് എല്ലാവരേയും പുരോഗതിയിലേക്കും നയിക്കും. ഇതു സാധിതമാകണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല ചിന്തകളും “ധാർമ്മിക”മായിരിക്കണം. “ധാർമ്മിക”മായ ചിന്തകൾ, “സത്യ”ത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അവിടെയാണു “സത്യ”ത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കുടികൊള്ളുന്നതും. ഇതേ കാരണത്താൽ തന്നെ “സത്യം” പറയുക എന്നതും, അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും അടിസ്ഥാന പരമായതും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആണു്. ഇതു് മനുഷ്യകുലത്തിനു് അത്യാവശ്യമായും വേണ്ട ഗുണവും ആണു്. എന്നാൽ ഇന്നു സമൂഹം ആ വഴിക്കല്ല നീങ്ങുന്നതെന്നതാണു നാം കാണുന്നതു്.

മനുഷ്യനെ ഈ പ്രവർത്തിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതു് ഭീരുത്വമാണു്. ഭീരുത്ത്വം ഉടലെടുക്കുന്നതോ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നും. ദർശനമാലയിൽ ഇതേപ്പറ്റി ഗുരുദേവൻ പറയുന്നതു നോക്കുക. കാണപ്പെടുന്നു എന്നു് “അവിദ്യ”യാൽ തോന്നപ്പെടുന്നതും, ഇന്ദ്രീയ സുഖങ്ങൾക്കുതകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണു് “സത്യം” എന്നു ജനം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ആ “അസത്യ”ത്തെ “സത്യ”മായി കാണുന്ന ജനം ആ ഇന്ദ്രീയ സുഖങ്ങൾക്കായി പല അധാർമ്മികതകളും ചെയ്യുന്നു. (3)

“സത്യാസത്യവിവേകം” ഉള്ളവർക്കു് ഇന്ദ്രീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം വെറും മാരീചിക മാത്രം ആണു്. എന്നാൽ അതില്ലാത്തവർക്കോ ഇതെല്ലാം “സത്യ”മെന്നും തോന്നും; കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം കാണുമ്പോൾ, അതു തന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നു കരുതുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ. (4) ഇങ്ങനെയുള്ള മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം മാറി “സത്യ”ത്തിന്‍റെ ശരിയായ ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ.

ഇന്നു് ഗുരുദേവഭക്തന്മാരായി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവരിലും ഭൂരിപക്ഷവും “സത്യ”ത്തിനു യാതൊരു വിലയും കല്പിക്കുന്നില്ല എന്നു കാണാം. തൻകാര്യസാദ്ധ്യത്തിനും, പേരിനും പെരുമയ്ക്കുമായി “അസത്യ”ത്തിൽക്കൂടിയാണു് അവരിൽ പലരും ചരിക്കുന്നതു്. സ്വജീവിതത്തിൽ മാത്രം അല്ല ഗുരുദേവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും, പലരും “അസത്യ”മായതു പറയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. സത്യമല്ല എന്നു് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ അതു ചെയ്യുന്നു. ഗുരുവിനെത്തന്നെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണതിലും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ,  ഈ ഇന്ദ്രീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം “അസത്യ”മാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടായി “സത്യ”ത്തിലേക്കു് അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരുടെ ഗതി മാറ്റും എന്നു കരുതാം. അതിനായി ഗുരുദേവൻ എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

© ഉദയഭാനു പണിക്കർ; ഇതു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർ ലേഖകനുമായി ബംന്ധപ്പെടുക.

ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കാനുപയോഗിച്ച സഹായകഗ്രന്ധങ്ങൾ:

(1) പ്രഫസർ എം. കെ. സാനു എഴുതിയ നാരായണ ഗുരുസ്വാമി, പുറം196; ശ്രീ സി. ആർ. മിത്ര എഴുതിയ, നാരായണ ഗുരു ആൻഡ് സോഷ്യൽ റവലൂഷ്യൻ, പുറം 181-182; കോട്ടുകോയിക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണഗുരു – സമഗ്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ജീവചരിത്രം, പുറം 105-106, 111-112.

(2) ഗുരുദേവന്റെ “നാരായണസ്മൃതി” എന്ന കൃതിയിലെ എഴുപത്തിരണ്ടാം മന്ത്രം.

(3) ഗുരുദേവൻ രചിച്ച ദർശനമാലയിലെ അസത്യദർശനത്തിലെ രണ്ടാം മന്ത്രം.

(4) ഗുരുദേവൻ രചിച്ച ദർശനമാലയിലെ അസത്യദർശനത്തിലെ ആറാം മന്ത്രം.

ഗുരുദേവൻ ആരായിരിന്നു?

“ഹിന്ദുമതം” എന്നതു് വിദേശികളുടെ ഭാരതത്തിന്‍റെ ദാർശനികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും ഭാരതീയ ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും, ആ ഭാഷകൾ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉള്ള കഴിവുകേടും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു തെറ്റാണു്. ഇതു് തെറ്റെന്നതിലും കൂടുതലായി മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്താണുന്നതാണു വാസ്ഥവം. അതിനെ എതിർത്തില്ലാ എന്ന തെറ്റു് ഭാരതീയരായ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടേതു തന്നെ. കൂടാതെ അതിനെത്തന്നെ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, ശൈവമതം, ശക്തി മതം, വൈഷ്ണവമതം എന്നെല്ലാം പേരുകൾ നല്കിയതിനെയും എതിർത്തില്ല എന്നതും നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ മറ്റൊരു തെറ്റ്. ആ തെറ്റുകളെയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും അവയ്ക്കനുസരിച്ചു് ആത്മീയതയെ തരം താഴ്ത്തി അവയ്ക്കനുസരിച്ചു് മറ്റഹ്ങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാക്കി. അതിനെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ എതിർ ത്തില്ല. തന്നെയുമല്ല, അവർ അതു സ്വയം പ്ർഖ്യാപിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഗുരുദേവനെയും അതേ വഴിക്കു (അവരവരുടെ മതത്തിലേക്കും ജാതിയിലേക്കും) കൊണ്ടു പേകയാണു, ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദു സന്യാസിയാണെന്നും അല്ലെന്നും ഈഴവനാണെന്നും അല്ലെന്നു വാദിച്ചക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതു്. ഗുരുദേവൻ ആരുടെയും സ്വകാര്യസ്വത്തല്ല. ദയവായി അങ്ങനെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ചിലരുടെ പ്രവർത്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഗുരുദേവനെ ക്കൊണ്ടു് “നാം ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചു” എന്നു പറയിപ്പിക്കുക തന്നെ ഉണ്ടായി.

ഗുരുദേവനെ ആദരിക്കുകയും ആ ദർശനങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ മനുഷ്യരെ നേരിട്ടറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു കാണുന്ന ശ്രീനാരായണകൂട്ടായ്മകളിലല്ല അവരെ കണ്ടതെന്നതിൽ അല്പം വിഷമവും ഇല്ലാതില്ല. ആ കൂട്ടായ്മകളിൽ വളരെ പരിമിതമായ തോതിലെ ആങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഗുരുദേവൻ മതം സ്ഥാപിച്ചു എന്നു പോലും പ്രസംഗിച്ചും എഴുതിയും നടക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവരോടു സഹതപിക്കയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും?

ഈ തെറ്റുകളെയെല്ലാം തിരുത്തേണ്ട സമയം ആയി. അതിനെ എതിർ ക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം ആയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയതയുടെ കുത്തകക്കാർ എന്നു സ്വയം നടിച്ചു് നടക്കയും അങ്ങനെതന്നെ എന്നു വളരെപ്പേർ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക ആത്മീയ നേതാക്കളും ഇനിയെങ്കിലും

‘ഹിന്ദുത്വത്തെ’യും ‘ഹിന്ദുമതം മറ്റുള്ളമതങ്ങൾ പോലെയല്ല’ എന്ന വാദത്തേയും വിട്ടിട്ട്; ‘ഞങ്ങളുടേതു ഒരു വെറും മതമല്ലാ, ഈ സനാതനമായ ധർമ്മം, ജീവാത്മാ-പരമാത്മ ഏകോപനമായ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ആണെന്നും, ഇതു മതങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായ അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രം ആണെന്നു ഉദ്ഘോഷിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു. അതിനവർക്കു സാധിക്കും എന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധിക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിന്‍റെ ആത്മീയത; സനാതനമായ ഈ ധർമ്മം വെറും ഒരു മതതത്വമോ വിശ്വാസമോ അല്ല. അഹന്തയോടു കൂടിയോ അല്ലാതെയോ അടിച്ചേല്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതു് മതങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായ ഒരു ശാസ്ത്രം ആണു്. സനാതനമായ ധർമ്മം. ഇതു ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ആണു്. ജനനനവും മരണവും ഇല്ലാത്തതും ആയ ബ്രഹ്മത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രം ആണു്, അത്മാവിന്‍റെ ശാസ്ത്രം, അതീതമായ സത്യത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രം, ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള ഏകത്വത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രവും ആണിതു്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കു് അനന്തമായ ആത്മീയ സംതൃപ്തിയും ആത്മസം യമനവും ലഭിക്കും.

അത്മാർത്ഥമായ അനുഷ്ടാനത്തോടുകൂടി ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർക്കു് ഇതു വഴങ്ങും. അത്മീയവും പൻചഭൂതാത്മകവും ആയ് ആനന്ദവും ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉല്കൃഷ്ടജീവിതം നയിക്കാൻ, സകലത്തിനും ഉപരിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സനാതനമായ് ഈ ധർമ്മം. ഇതു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയല്ല. മറിച്ചു് ഇതൊരു ബഹുമുഖമായ രാജ വീഥിയാണു്. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുൾല ലയനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ആണിതു്. ആ ലയനമാണു് മോക്ഷം. അതാണു് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം. ഇതിനു സമാനമായി മറ്റൊന്നില്ല. ഇതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ അളക്കുവാനുള്ള അളവുകോലും എങ്ങും കിട്ടില്ല. മതങ്ങൾ കടലോരത്തെ പൂഴിമണലിൽ കുട്ടികൾ ജലക്രീഡയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ കുഴികളിൽ കുട്ടികൾക്കു് കളിക്കാനായുള്ള ജലമാണെങ്കിൽ, ഇതു് ആ ജലം അനവരതം നല്കിയതും നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഭാവിയിലും നല്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ അനന്തമായ മഹാസാഗരവും ആണിതെന്ന സത്യം ഓർക്കുക.

മഹാത്മാക്കളുടെ സംഭാവനകളാൽ ഇതു സദാ പുഷ്ടിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സനാതനമായ ധർമ്മത്തിന്‍റെ പാരമ്മ്യമാണു് വേദാന്തം അഥവ ഉപനിഷത്തുക്കൾ. അജ്ഞരും സംസാരബന്ധങ്ങളാൽ ദു:ഖിതരും ആയ ജീവാത്മാക്കളെ, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളേകി മുക്തരാക്കുകയാണു് വേദാന്തത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. വേദാന്തം ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മത്തിന്‍റെ പരാ-അപരാ പ്രകൃതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, പരാപ്രകൃതിയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു സ്വതന്ത്രമായി, സുഖസമ്പന്നമായി അപരാപ്രകൃതിയിൽ വിഹരിക്കുന്നതിനു കഴിവുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. ഇതു മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ല. ഇതിനു ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നും പറയും. നമ്മിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യ അതിന്‍റെ പാരമ്മ്യതയിൽ എത്തുമ്പോൾ ൾ നാമെല്ലം ഒന്നാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാകും. അവിടെ എല്ലാവിധമായ സമത്വവും സാഹോദര്യവും വിളയാടും. ജനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ വംശജരാണെന്നും അവിടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ പാടില്ലാ എന്നും മനസ്സിലാകും. ഇതു ബ്രഹ്മവിദ്യയാണു്.

ബ്രഹ്മവിദ്യ അതിന്‍റെ പാരമ്മ്യതയിൽ എത്തുമ്പോൾ നാമെല്ലം ഒന്നാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാകും. അവിടെ എല്ലാവിധമായ സമത്വവും സാഹോദര്യവും വിളയാടും. ഞാൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണു്.
ഇതു “ഹിന്ദുമതം” അല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു മതമേ അല്ല. ഗുരുദേവൻ ഒരു ബ്രഹ്മവിദ്യാ വിചക്ഷണനായിരിന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുദേവനും ഹിന്ദുവല്ല. “ഹിന്ദുമതം” എന്നൊന്നില്ലാ എന്നും ഗുരുദേവൻ വളരെ വ്യക്തമായി ത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്.

ആനന്ദോഹമഹം ബ്രഹ്മാ-
ത്മാഹമസ്മീതി രൂപതഃ
ഭാവനാ സതതം യസ്യ
സ ഭക്തി ഇതി വിശ്രുതഃ
ഇതു ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകളാണു്. ഞാൻ ആനന്ദമാകുന്നു. ആത്മാവാകുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ യാതൊരുവനു് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭാവനയുണ്ടോ അവൻ തന്നെ ഭക്തനെന്നു വിശ്രുതനാകുന്നു എന്നാണിതിനർത്ഥം.

“ആനന്ദത്തെത്തന്നെ ബ്രഹ്മമെന്നു ധ്യാനിക്കുന്നതാണു് നാരായണഗൂരുവിന്‍റെ ഏക ദൈവം; ആനന്ദത്തെത്തന്നെ ആത്മാവെന്നറിയുന്നതാണു് നാരായണഗുരുവിന്റെ ഏകജാതി. എല്ലാവിധത്തിലും സരവ്വതിരക്തമായിരിക്കുന്നതും എല്ലാവിധത്തിലും സന്നികൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതും ആയ ആനന്ദം തന്നെയാണു് ജീവിതവും. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്തവും ലക്ഷ്യവും എന്തു എന്നറിയുന്നതാണു് നാരായണഗുരുവിന്റെ ഏകമതം.” “ഹിന്ദുമതവും” “ബുദ്ധമതവും” കൃസ്തുമതവും ഒന്നുമല്ല ആ ഏക മതം. ഈഴവനും നായരും നമ്പൂതിരിയും ഒന്നുമല്ല ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഏക ജാതി; ക്രിസ്തുവും അള്ളായും ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷണനും ഒന്നുമല്ല ആ ഏക ദൈവം.

“ത്വം ഹി ബ്രഹ്മ ന ചേന്ദ്രിയാണി ന മനോ ബുദ്ധിര്‍ന്ന ചിത്തം വപുഃ
പ്രാണാഹങ്കൃതയോന്യദപ്യസദവിദ്യാകല്‍പിതം സ്വാത്മനി
സര്‍വ്വം ദൃശ്യതയാ ജഡം ജഗദിദം ത്വത്തഃ പരം നാന്യതോ
ജാതം ന സ്വതഏവ ഭാതി മൃഗതൃഷ്‍ണാഭം ദരീദൃശ്യതാം.” – ഇതും ഗുരുദേവനാൽ വിരചിതമായതാണു്.

നീ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്; ഇന്ദ്രീയങ്ങളല്ല, മനസ്സുമല്ല, ബുദ്ധിയും അല്ല, ചിത്തവും ശരീരവും അല്ല. മറ്റു പ്രാണൻ അഹങ്കാരം മുതലായവയും ഇല്ലാത്തവയാണു്;. (അവയെല്ലാം തന്നെ) സ്വ-രൂപമായ ആത്മാവിൽ അവിദ്യാകല്പിതങ്ങൾ മാത്രം ആണു്. ഈ സകല ജഗത്തും ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽതന്നെ ജടമാണു്. അവ നിന്നിൽ നിന്നും വേറിട്ടു് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതും അല്ല. എന്നാൽ അവ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവയും അല്ല; പിന്നെയോ അവ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നു തോന്നപ്പെടുന്ന, കാനൽജലം പോലെയാണെന്ന സത്യം ചിന്തിച്ചറിയുക. ബ്രഹ്മം, അതായതു് ആത്മാവു്, അതൊനുമാത്രം ആണുള്ളതു്. അതാണു് ഈ അഘിലാണ്ഡമെല്ലാം തന്നെ – ശുദ്ധബോധം; ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം. ഇതു് അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ശിവനും അല്ല. ആനന്ദം, ആനന്ദം, ആനന്ദം മാത്രം ആണതു്.

© ഉദയഭാനു പണിക്കർ

അമേരിക്കയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനവും ദൈവദശകവും.

പല മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സർവ്വമതസമ്മേളനത്തിൽ ദൈവദശകത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്നൊരാൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചും പലരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉണ്ടാകുമോ എന്നും ചില സംശയങ്ങൾ പൊന്തിവന്നിരുന്നു.

ഈ സർവ്വമതസമ്മേളനം എന്നു പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ പിന്നിലും മുന്നിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. തികച്ചും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ശ്രീമാൻ സന്ദീപനന്ദഗിരി പങ്കെടുക്കുന്നതു തന്നെ അതിനൊരുതെളിവാണല്ലോ? ഇതിന്റെ സംഘാടകരിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ അമേരിക്കക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കുന്നതായി കാണാം. പക്ഷെ അമേരിക്കയ്ക്കു ഗുണമുണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹകരിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നിട്ടും ഉണ്ട്. ആവശ്യം എങ്കിൽ അവരോടു് ഇനിയും സഹകരിക്കയും ചെയ്യും. നാട്ടിലെ പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും ലേഖനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണാം. നാട്ടിലേ പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും മക്കൾ സഹിതം പല ബന്ധുക്കളും അമേരിക്കയിലും മറ്റു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും കുടിയേറിയിട്ടും ഉണ്ട്, പഠിപ്പിനും സ്ഥിരതാമസത്തിനും.

കൂടാതെ ഇന്നു് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവ്വമത സമ്മേളനങ്ങൾ മിക്കതും ചില മതങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിനുള്ള ഒരു മറമാത്രം ആണുതാനും. അതറിയാതെ പലരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാറും ഉണ്ട്. ചില പേരുകേട്ട വ്യക്തികളും, പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും മതം വ്യവസായീകരിച്ചവർ ആണെന്നും കാണാം. തന്നെയുമല്ല, ഇതു് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓരു സംരംഭമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീമാൻ സന്ദീപാനന്ദ്ഗിരി ഗുരുദേവന്റെ കൃതിയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനോടു യോജിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഭാരത സംസ്കാരത്തെയോ ആത്മീയതയേയൊ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വേറെ എത്രയോ അർഹരായാവർ ഉണ്ട്. ഗുരുദേവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായാലും ഇദ്ദേഹം ഒട്ടും ഉചിതനല്ല.

ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനത്തെപ്പറ്റി അല്പം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞു. ഇത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പങ്കെടുത്ത സമയത്തെ സർവ്വമതസമ്മേളനാം പോലെയുള്ള ഒന്നല്ല. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതുതന്നെ അദ്ദേഹം കേഴ്വിക്കാരെ മുഴുവനും തന്റെ വാക്ക്ധോരണിയാൽ ആകർഷിക്കും എന്ന് കരുതിയും അല്ലായിരിന്നു. അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിപരീതമായി അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും എതിരായി അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും പാച്ഛാത്യരായ ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ (ഇവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പ്രച്ഛഹ്നമതപ്രചാരകരാണെന്നും ഓർക്കുക.) അത് തുടരുന്നു. കൂടാതെ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ക്രിസ്തീയതയെ മോഷ്ടിച്ചാണു അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ “ഹിന്ദുത്വം” കെട്ടിപ്പടുത്തതു് എന്നും ഇപ്പോൾ വിളംബരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവേകാനന്ദസ്വാമി ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ആധാരമാക്കിയാണു് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ ലോകത്തിനു നല്കിയതു. ഗുരുദേവനും അങ്ങിനെതന്നെയാണു ചെയ്തതും. രണ്ടുപേരും ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടിയ, കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കടത്തിവിടപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളെ ദൂരികരിക്കാൻ ആ ഭാരതീയ ദർ ശനങ്ങളെത്തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതു്.

ഗുരുദേവൻ ആലുവയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സർവ്വമതസമ്മേളനം പോലെയും അല്ല ഈ സമ്മേളനം. ഇവിടെ കൂടുതലായും പങ്കെടുക്കുക മതവിസ്വാസികളല്ല, മറിച്ചു് മതപ്രവർത്തകർ ആയിരിക്കും എന്നാണു് സംഘാടകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം അക്രമപ്രവർത്തികളും ആയിരിക്കും എന്നു സംഘാടകർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മതസമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും. ഒരു സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയാക്കുക, അതും മത പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഇതു ചർച്ചാവിഷയം ആക്കുന്നതിന്റെ ഗോപ്യമായ ഉദ്ദേശം പലതും ആകാം. പാച്ഛാത്യരുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾ വിശകലനം ചെയ്‌താൽ അതു മതപ്രചരണത്തിനെതിരായ തടയിടലിനെ മതസ്വാതത്ര്യത്തിനെതിരായ അക്രമം ആയി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അടവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഭാരതത്തിലെ മതത്തിലേക്കുള്ള ആളെടുപ്പിനെതിരായ എല്ലാ തടയിടലിനെയും മതപീഠനം എന്നപേരിലാണ് പാച്ഛാത്യരും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഭാരതീയരും ചിത്രീകരിക്കുക.

ഇത്രയും കണിക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു് വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ചിന്താഗതിക്കാരനെ, അതു സ്വയം സ്വാമി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ? ഭാരതത്തിലെ മതത്തിൽ ആളുചേർക്കലിനെതിരായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സർവ്വമതസമ്മേളനത്തിലേക്കു വരുത്തുന്നതെന്ന്? ഗുരുദേവനെ എങ്ങനെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നും മതത്തിൽ ആളെടുക്കുന്നവർക്കു നന്നായി അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം, വിഷയവും അങ്ങിനെതന്നെ. ഇതെല്ലാം വച്ചുകൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഒരു ശ്രീനാരായണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ കാരണവും മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനും ഉപരിയായി ഇത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം യാഥാസ്ഥിതികരായ മതവിശ്വാസികൾ വളരെയധികം താസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ആണു്. അവരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്കു വഹിക്കും എന്നതിനും സംശയം വേണ്ടാ. അപ്പോൾ ശ്രീമാൻ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ഈ യാത്രയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിനോ, ഭാർതത്തിന്റെ ആത്മീയശാസ്ത്രത്തിനോ, ശ്രീനാരയണ ദർശനങ്ങൾക്കോ കാര്യമായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. മറിച്ചു് ഭാവിയിൽ ഇതിനെല്ലാം ക്ഷതം ഏല്ക്കാനുള്ള സകല സാദ്ധ്യതകളും ഉണ്ടു താനും.

©ഉദയഭാനു പണിക്കർ

ഐക്കത്തോടെ പുരോഗതിയിലേക്കു നീങ്ങുക.

ലോകത്തു് “ഞാൻ”, “ഞാൻ” എന്നു് പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന സകലരും, മറ്റു സകലതും ഒരേ ഏകത്ത്വത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണെന്നു് ഉപനിഷത്തുക്കൾ പറയുന്നു. സൂക്ഷമമായി അന്വഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ഈ “ഞാൻ” പലതല്ല, ഏകമാണെന്നു മനസ്സിലാകും എന്നും; അതേ സമയം തന്നെ ഓരോരുത്തരും വേറേ വേറേ എന്ന തരത്തിൽ തോന്നുന്നതു് അനേകമാണെന്നും; അതുകാരണം ഏകതയുടെയും അനേകതയുടെയും ആകത്തുകയാണു് പരമാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ “ഞാൻ” എന്ന “പരമ്പൊരുൾ”; അഥവാ ആത്മസത്യം എന്നും, അതു മാത്രമാണു് ഉണ്മയായുള്ളതെന്നും ഗുരുദേവൻ ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ പറയുന്നതു്. ത്രിഗുണമയനായ, സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സാരമായിരിക്കുന്ന, ഏകനായ പരമ്പൊരുളിനു്, സ്വന്തം മനസ്സാകുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചു നമസ്കരിച്ചു് ഇന്ദീയങ്ങളെ ജയിച്ചു് എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തരായി, ആത്മാവിന്‍റെ മഹസ്സിൽ മുങ്ങി ലയിച്ചു അതായിതീരണം, എന്നും ഗുരുദേവൻ ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ പറയുന്നു. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യവും അതുതന്നെ.

ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളെപ്പോലെയാണു് ആത്മാക്കൾ. ചിലവ മരത്തിലെ പഴങ്ങളാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മാനുഭലാനുഭവികളായ ആത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയെ സേവിച്ചു് കാമ-ക്രോധാതികൾക്കു് അടിമപ്പെട്ട, ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഭോഗങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല എന്നനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു് ആ പ്രകൃതിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു് സാക്ഷീഭൂതർ മാത്രമായി സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു എന്നും ഉപനിഷത്തുക്കൾ പറഞ്ഞുതരുന്നു.

സൃഷ്ടിക്കുമുൻപു് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഏകമായ ആത്മാവായിരിന്നു എന്നും, ആ അത്മാവു (പരബ്രഹ്മം) തന്നെയാണു് ശൃഷ്ടിയും, സ്രഷ്ടാവും, സൃഷ്ടിജാലവും, സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയും, മായയും, മായവിയും ആകുന്നതും അതേ പരബ്രഹ്മം തന്നെ. ആ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു് മോക്ഷപ്രാപ്തി നല്കുന്ന ശ്രേഷ്ടനായ ആ “മഹാ-ആത്മാവും” അതേ നിത്യസത്യം തന്നെയാണു്. ആ പരബ്രഹ്മം ശുദ്ധവും പൂർണ്ണവുമായ സത്യമാകുന്നു. അതേ പരബ്രഹ്മം തന്നെ ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനവും സമ്പൂർണ്ണമായ ആനന്ദവും ആകുന്നു.

നാം നമ്മുടെ ആത്മസുഖത്തിനായി എല്ലാത്തരത്തിലും ഉള്ള പ്രയത്നം സദാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ഇതൊന്നുതന്നെയാണു് ഏകമതം. ഇതിനെ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, മനസ്സിനെ എല്ലാവരും നീയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളണം എന്നാണു് ഗുരുദേവൻ നമുക്കു് ദൈവദശകം, ദർശനമാല, ആത്മോപദേശശതകം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽക്കൂടി നൽകുന്ന ഉപദേശം. അന്യന്‍റെ ഏതു വിധ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഈ ഏകത്ത്വത്തിനെതിരാണു് എന്നും ഗുരുദേവൻ ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ പറയുന്നു.

സദാമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനും ‘അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മാവിനെക്കാൾ’ പ്രീയമായി മറ്റൊന്നും നമുക്കില്ല. സ്വന്തം ആത്മാവിനോടുള്ള ഈ സ്നേഹം സദാ തുടരാൻ നാമെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മാവു നിത്യമായതും ആണു്. ആ നിത്യമായ ആത്മാവുതന്നെയാണു് എല്ലവരിലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മേ സ്നേഹിക്കും പോലെ എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതെ അതാണു വേണ്ടതു്. എല്ലാവരും അന്യൂന്യം സ്നേഹിക്കുക, സഹകരിക്കുക, ഐക്കത്തോടെ പുരോഗതിയിലേക്കു നീങ്ങുക.

‘Adwitham’ as I understand IT.

(Written by and © Udayabhanu Panickar.)

(These are my partial thoughts of interpretations during my study of braHMavidya including TirumantiRam and TirukkuRaL, along with the words of wisdom and information I received from my own Guru, Parents and our Great Masters. Whatever is written here is all borrowed from them. It may also contain the revelations made possible by the grace of “The Absolute” to me in “The Silence of the Unitive Experience”. I just put them together during my learning process. udayabhanupanickar@yahoo.com )

Gurudevan was an Adwithin (അദ്വൈതിൻ – അദ്വൈതവാദി) and HIS followers should also be so. To be able to be a real adwithin, we must first withdraw from all the surroundings. By examining and understanding everything and everyone. We must withdraw from this physical world which includes our own body. And then, at the culmination windrow even from the mind; that is from the tumult and feverishness of the mind. Then only we can understand that we are in fact that ‘Being’ itself; from which everything manifested. There is no ‘he’, ‘she’, ‘him’, ‘his’, ‘her’, and ‘theirs’; it is only ‘We’ and “Ours”. At that stage we see no difference between anything. There shall be no difference in living or being dead; we don’t see difference between death and birth; between sorrow and happiness; between black and white and so on. That is what Gurudevan declares through HIS literary works, especially daivadeShakam and AdmopadeShaShathakam. That is also what HE indicated with every action of HIS. HE was not a social reformer, not just a poet, nor anything else, but an adwithin at the pinnacle of braHMavidya. Bhagavad Geetha also declares that everything came out of ‘IT’ and they are all ‘ITs own variations, and ‘IT’ is not in them but everything else are in ‘IT’ and everything nothing but the same braHMan.
‘IT’ is the beginning, the middle and the end. ‘IT’ is the first of aksharam, (the one that shall not perish) the “അ” (“A”) and its compounds, ‘IT’ is the paired compounds; the unexpanded time; the maintainer universally and the Universality. ‘IT’ is the all-engulfing death and also the source of bringing up everything ‘to be’ again. And ‘IT’ is the feminine values of fame, grace, speech, memory, will-power and the endurance. Likewise, ‘IT’ is the ‘irresponsible chance’ and the risk of the gamblers and also the brilliance in the brilliant. ‘IT’ is the victory, decisiveness; and the goodness of those who are well established in “The Reality”. ‘IT’ is the scepter of those who rule and ‘IT’ is the statesmanship of the victorious, and ‘IT’ is the silence, and the knowledge of the knowers. Whichever entity is unique and perfect in value, in grace or in radical strength, all these manifested from a sheer functional spark of ‘IT’. The whole universe, whatever we see (and do not see), all including the static and the dynamic, and all that are unitively (As One) established are ‘IT’. If we are close enough to ‘IT’, we may be able to see the boundless forms of ‘IT’; on all sides, with multitudes of arms, stomachs, mouths, and eyes; but we cannot see the beginning, the middle or the end of ‘IT’ because ‘IT’ has no beginning or end. There is nothing, moving or unmoving, which exists without the grace of ‘IT’; and ‘IT’ is the seed of every being. ‘IT’ is the giver of the germ, thus ‘IT’ is the cause of the birth of all beings. ‘IT’ is the Father and also the Mother of all. ishavAsyaOpaniShad also very clearly says that “that moves, and That does not move, That is far, and That is near, That is inside of all these and That is outside of all these are all braHMan and when we understand this fact there shall be no sorrow and no delusion, there shall only be unity of all. This is very clearly declared by Gurudevan in AdmopadeShaShathakam. In daivadeShakam (ദൈവദശകം), He says that ‘IT’ is the mAya, the mAyAvi and also the one watches over everything and enjoins it all; thus the mAyAvinOdan (മായാവിനോദൻ) also.

Religions, especially the Semitic religions are of the opinion that there is an all ‘Good God’ and there is an evil, ‘The Satan’ and the world is in continues fight between them. However, it is not an ‘all-white’ and ‘all-black’ or evil and good as in religions. According to braHMavidya the ‘good and bad’ are in everyone and everything and vary in each individual and there is no ‘all good’ and ‘all bad’ one; because, all including the braHMan, has both negatives & positives. The religions had created a “Satan” or evil and gave it a very hateful place. Whereas, in braHMavidya, this negative is also a very useful thing when within limits and that is what we refer to as mAya. The mAya is phenomenally considered as feminine principle and metaphysically considered as a negative counter point to the braHMan’. Here the creation or the recycling of the universe is done together by the braHMan & the mAya. For every event there has to be a positive and a negative. If there is no negative (and positive), no electrical or electronic equipment will work. The same way everything in the universe is produced by the braHMan & the mAya, the Positive and the Negative. Even though we refer to it as braHMan & mAya, it is just ONE.
Bhagavad Geetha says that the great braHMan as Moola PrakRiti (മൂലപ്രകൃതി) is the great womb. In ‘IT’ the PurusHa, which is also the ‘Great braHMan’ place the germ; from which, is the birth of all beings.” “Whatever forms are produced, in all the wombs whatsoever, the great Moola pRakRti (മൂലപ്രകൃതി) is their womb and the PurusHa (പുരുഷ) the seed giver. Purity, passion and inertia – the three GuNa are born of pRakRti.” (പ്രകൃതി) “Earth, water, fire, ether, mind, intellect, egoism; these are the products of the lower pRakRti”. And there is a higher pRakRti, which is the very life element by which this world is upheld and sustained.” “These two pRakRti, are the womb of all beings. So the braHMan is the ‘Source and the Cause’ of formation, sustenance and reformation (dissolution) of the whole universe”; and All this world is pervaded by braHMan. In ‘IT’s Un-manifest form (aspect); all beings exist in ‘HIM’, but ‘HE’ do not dwell in them; as the ‘Mighty Wind’, moving everywhere. ‘HE’ rests always in space (AkASh) (ആകാശം); even so, all beings rest in ‘HIM’; and all beings, go into pRakRti at the end of a Kalpa (കല്പം) (measure of time). The braHMan send them forth again at the beginning of (the next) Kalpa. Animating ‘IT’s pRakRti; braHMan, again and again send forth all these multitude of beings, by the force of pRakRti. Thus the braHMan is the cause of all, the moving, unmoving; the living, the dead; the birth, the death; the good and the bad; all in ONE. It is an endless cycle. But, alas some authors of the West and some leftist intellectuals of the East can only see this in the light of human sexual activity.
If everyone is “ONE”, then why we see difference from one to the other, we may think. Let us see. People very often play card games. The distributed cards are not same for all; some may be same and some may not be. Also after every game the cards are collected and shuffled and re-distributed. The value of the cards may or may not change. In short the cycle goes on with each individual getting some similar and some of different value. The same way the game of life also goes on. And braHMan is the one does this distribution and the same in the case of human life. This in effect is the formation (creation), sustenance, and reformation (dissolution) and with this constant game of birth and death, with the span of life in between is the game played by the braHMan. As in any game there can be “win & lose”, and the pleasure of winning and the pain of losing shall be accompanying. But we are constantly in search of the Ultimate happiness and that is what we are aiming in our life. As human enjoy the games they indulge in, the braHMan sure enjoys the game of mAya. As the “Being” in every one of us, the braHMan is rejoicing the game along with us and thus HE is also enjoying it all.
The waves which originated in the ocean merge back into the ocean. Also the sound waves or sound merge into a state of silence. Both are very similar to what we go through as we merge into the silence of life, which we may call ‘SamAdhi’. And of course this is achieved only by the help, actions and sanctions of the braHMan. Thus ‘HE’ is the ‘ONE’ who removes that game of ‘birth and death’; and the pleasure and pain filled of ‘life-game’ we all are bound to be in. Thus HE is the ONE who can help in resolving it all and grant us the entry into the final destination. This again is expressed by Gurudevan in HIS various literary works specially in daivadeShakam and AdmopadeShaShathakam. And as the remover of that mAya HE is the Noblest of all, the one who gives us that Saayoojyam, moKSHam. (നീയല്ലോ മായയെനീക്കി – സ്സായൂജ്യം നല്‍കുമാര്യനും) the “Aryan”.

ആത്മോപദേശശതകം; നാളിതുവരെ എനിക്കുമനസ്സിലായതു്

ഒന്നാം മന്ത്രം.
വ്യാസഭഗവനെയോ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെയോ ശരിക്കും അറിയണമെങ്കിൽ മഹാഭാരതം പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ നാരായണഗുരുദേവനെ അറിയുവാൻ ഗുരുദേവകൃതികൾ പഠിക്കണം. ഗുരുദേവപഠനത്തിനേറ്റവും ഉതകുന്ന കൃതികൾ ദൈവദശകവും ആത്മോപദേശശതകവും ആണെന്നും കരുതുന്നു.

പല പ്രഗല്ഭരും ആത്മോപദേശശതകത്തുനു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയകാര്യങ്ങളും, മനനത്തിലൂടെ സ്വയം മനസ്സിലക്കിയകാര്യങ്ങളും; എന്നാൽ കഴിയും വിധം വായനക്കാർക്കു വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു് ഈ ലേഖനപരമ്പര.

എന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു നല്ല പഠനവും ഒരു നല്ല ആത്മീയാനുഭൂതിയും ആകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടുകൂടി ആത്മോപദേശശതകത്തിലെ ഒന്നാം മന്ത്രത്തിലേക്കു കടക്കട്ടെ.

അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ ത-
ന്നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തുമുജ്ജ്വലിക്കും
കരുവിനു കണ്ണുകളൻചുമുള്ളടക്കി-
ത്തെരുതെരെ വീണു വണങ്ങിയോതിടേണം.

മനസ്സ്, ശരീരം, ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം പരബ്രഹ്മം തന്നെ. എന്നാൽ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണു്. ആ ആത്മീയ സത്യത്തിൽ – അഥവാ ആ ആദ്ധ്യാത്മതലത്തിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണു് ആത്മോപദേശശതകം. ഈ പഠനത്തിനു് മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും ആവശ്യവും ആണു്. ഇവയോടൊപ്പം ഇന്ദ്രീയങ്ങളും ആവശ്യം തന്നെ. ഇന്ദ്രീയങ്ങളുടെ മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനു് മനസ്സ്, ശരീരം, ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമേ ആ പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

അറിവു പലവിധം ഉണ്ടു്. വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഉപാധികൾക്കും വിധേയമായി ഉണ്ടാകുന്ന അറിവിനും അപ്പുറമുള്ളതും എന്നാൽ എല്ലാ അറിവിലും അന്തർനിഹിതവും അന്തർലീനവും ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധചൈതന്യത്തെയാണു ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ ‘അറിവിലും ഏറി അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ’ എന്നതു കൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ആ ചൈതന്ന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും, ഒരുപോലെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കയാണെന്നതും ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൂ എന്നും, കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നൂ എന്നും കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അവയാലൊന്നിനാലും ബാധിക്കാത്ത, ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ അന്തിമലക്ഷ്യം സാധിതമാക്കുവാൻ അഞ്ചു ഇന്ദ്രീയങ്ങളേയും ഉള്ളിലേക്കു തിരിച്ചു് ധ്യാനനിരതരായി ശരണഭാവത്തോടുകൂടി ഉപദേശങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കണം, അനുസരിക്കണം. ഗീതയിലെന്നപോലെ ഇവിടെയും ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഭക്തിയും ഒന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന സൂചന ഗുരുദേവൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തരികയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതും.

‘ഇന്ദ്രീയങ്ങളെ അടക്കി, എല്ലാത്തിനോടും എല്ലായിടത്തും സമഭാവനയോടുകൂടി സകല ജീവികളുടെയും ഹിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവരായി അരാണോ; സർവ്വവ്യാപിയും അചിന്ത്യവും അചലവും അവ്യക്തവും, ശ്വാശ്വതവും, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കതീതവും അക്ഷരവും ആയ പരബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതു്; അവർ ആ പരബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നൂ’ എന്ന ഗീതാവാക്യങ്ങളും ഗുരുദേവൻ എവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതയിലേയും ഉപനിഷത്തുകളിലേയും മറ്റും ചില മന്ത്രങ്ങളുമായും എതിനു സാദൃശ്യം തോന്നാം. “യാതൊന്നു ചെയ്യുന്നുവോ, യാതൊന്നു ഭുജിക്കുന്നുവോ, യാതൊന്നു ഹോമിക്കുന്നുവോ, യാതൊന്നു കൊടുക്കുന്നുവോ, യാതൊരു സാധന ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെയും ആ പരമാത്മാവിനർപ്പണമായി ചെയ്യുക; ‘ജ്ഞാനികൾ ബുദ്ധിയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു് കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിച്ചു് ജന്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ദുഃഖരഹിതമായ പരമാത്മപദം പ്രാപിക്കുന്നു; തുടങ്ങിയ ഗീതാ വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. ‘ഇന്ദ്രീയങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടങ്ങളാകുന്നു വിഷയങ്ങൾ, ആ വിഷയങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടങ്ങളാകുന്നു മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു മഹാനായ ആത്മാവു്’ എന്നു് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ആത്മാവാണു ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ ഈ ആദ്യ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരുന്ന “അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തന്നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തുമുജ്ജ്വലിക്കു”ന്ന, ആ “കരു” അഥവാ അറിവു്.

എന്നാൽ നിരുപാധികവും പരമാർദ്ധവുമായ പരബ്രഹ്മത്തിനുപകരം വിശേഷരൂപങ്ങളെ പൂജിക്കുക എന്നതു് ഒരു തരം, തരം താഴ്ത്തൽ ആണെന്നതും നാം ഓർക്കേണ്ടതാണു്. ഇവിടെയാണു മതവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ആത്മീയ സപര്യയിൽ പ്രതിഷ്ടകൾക്കും അനുഷ്ടാനങ്ങൾക്കും ഒരുസ്ഥനമുണ്ടുതാനും. എന്നാൽ ക്രമേണ ഉപാസനയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും നിഷ്ക്കാമകർമ്മത്തിലൂടെയും, ശബ്ദരഹിതവും എന്നാൽ വാചലവുമായ ഭാഷയിലൂടെയും അവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറമെത്തി അതിലൂടെ ജ്ഞാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും, സാധിക്കണം. എന്നിട്ടു്, ആ ജ്ഞാനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി ധർമ്മാധിഷ്ടിതമായി കർമ്മനിരതനാകണം. അതിനുള്ള ആദ്യ ചുവടാണു് ഈ ആദ്യ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഗുരുദേവൻ നമുക്കുപദേശിച്ചു തരുന്നതു്.

മോക്ഷമാണു മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യം. മോക്ഷം മുക്തിയാണു്. മുക്തിയാണു സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥയാണു്, അതായതു് സ്വസ്തമായ ഒരവസ്ഥ. ഈ സ്വസ്തത വേണമെങ്കിൽ നാം നമ്മിൽതന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം, അഥവാ നാം നമ്മെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാം നമ്മേ അറിയുകയെന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നർദ്ധം.

ആത്മജ്ഞാനം വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ, വെറും ഭക്തി കൊണ്ടോ, വെറും കർമ്മം കൊണ്ടോ മാത്രം നേടുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒന്നിൽ ശരിക്കും മനസ്സിനെ ഒറപ്പിച്ചാൽ അതു മറ്റുള്ളവയിലേക്കു നയിക്കും. അർപ്പണമനോഭാവത്തോടുകൂടിയ ഭക്തിയിൽക്കൂടി അന്തർമുഖനായി, ദൃശ്യമെന്നോ ദൃക്കെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ, എന്നാൽ ഒരേ സമയം ആ ദൃക്കായും ദൃശ്യമായും തന്നുരുവിലും പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ആ “കരു” വിനെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി തെരുതെരെ വീണുവണങ്ങുക. എന്നിട്ടു് സാധന തുടങ്ങുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ, അതേ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഫലാസക്തിരഹിതമായി നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ “അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തന്നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തുമുജ്ജ്വലിക്കുന്ന” ആ “കരു” തെളിഞ്ഞു കാണാറാകും. എല്ലാം ആ പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള അർപ്പണങ്ങളായി കരുതി കർമ്മനിരതരാകുക. അർപ്പണമനോഭാവത്തോടുകൂടിയ – ഫലാസക്തിരഹിതമായ കർമ്മത്തിനുപരി ഒരു ഭക്തിയും ഇല്ല എന്നും ഓർമ്മിക്കുക ആവശ്യമാണു്.

‘ഭക്തിയിൽ ക്കൂടി, ആ നിഷ്ക്കാമകർമ്മങ്ങളിലൂടെ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ (എല്ലാറ്റിന്‍റെയും ഉള്ളിൽ) വിളങ്ങുന്നതും എല്ലാറ്റിന്‍റെയും ആദിയും, മദ്ധ്യവും അന്തവും’ ആയതും; ‘അക്ഷരവും അക്ഷയവും, വിശ്വതോന്മുഖവും, കർമ്മഫലവിധാതാവും’ ആയ പരബ്രഹമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, അതു മുക്തിയിലേക്കും നയിക്കും. “വേദത്തിന്റെ അദ്ധ്യായന-അദ്ധ്യാപനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടോ വേദാന്തശ്രവണം കൊണ്ടോ (മാത്രം) ആത്മാവിനെ (ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്ന “കരു”വിനെ) പ്രാപിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നായി വ്യാകുലതയുണ്ടാകുകയും അതിന്നായി സാധനകളനുഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്നു മാത്രമേ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെയുള്ള സാധകന്നു് ആത്മാവു് സ്വന്തം മാഹാത്മ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു”. ഇതാണു് കഠോപനിഷത്തു് ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നതു്. ഈ സാധനകളാണു് “അർപ്പണമനോഭാവത്തോടുകൂടിയ – ഫലാസക്തിരഹിതമായ കർമ്മങ്ങൾ.”

ആത്മോപദേശശതകം ഒരു അദ്വൈതവേദാന്തകൃതിയാണു്. ഒരേ സമയം അറിഞ്ഞിടുന്നവന്‍റെ “ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും” എന്ന പ്രയോഗത്താൽ ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ നമ്മിൽ ദ്വൈതം ഉണ്ടെന്നും; രണ്ടിടത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നതു് ഒന്നുതന്നെ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെ നമ്മെ ആ ദ്വൈതത്തിൽ നിന്നും അദ്വൈതത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബോധവും പുറമേയിരിക്കുന്ന അറിവും (അഥവ പുറമേ എന്നു നാം കരുതുന്ന) ഒന്നുചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോധത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരൂപത്തെയാണു ഗുരുദേവൻ ഈ “കരു” എന്ന പേരുകൊണ്ടു കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു ഭൗതികമായസ്ഥിതിയായി സങ്കൽപ്പിക്കാതെയിരിക്കുക. മറ്റൊരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ആത്മീയവും ഭൗതീകവും ആയ അവസ്ഥകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു് അറിവിന്‍റെ ഏകപ്രവാഹമാക്കുക. അപ്പോൾ ദ്വൈതത്തിന്‍റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും മാഞ്ഞുപോകും. എന്നാൽ കഠോപനിഷത്തു പറയുമ്പോലെ ഇത്; ഈ ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിയുക എന്നതു്, മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തിയുടെ വായ്ത്തലയിൽക്കൂടി നടക്കും പോലെ വിഷമം ഉള്ള ജോലിയാണെന്നും ഓർക്കുക. അതിനു് വിശിഷ്ടനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണു്. ഗുരുദേവൻ ആ ഗുരുവാണു്, ആത്മോപദേശശതകവും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഗുരുദേവ കൃതികളും ഗുരുവാണികളാണു്. ചിലപ്പോൾ ഗുരുദേവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ഗുരുവിനെക്കൂടി തേടേണ്ടതായും വരാം.

പൗരസ്ത്യദർശനങ്ങളെ പാശ്ചാത്യരായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ അത്മീയതയെ ഒരു “പാലായനവാദം” എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇതു് ഇന്ദ്രീയഗോചരമായ വാസ്തവികതകളെ ഉൾക്കെണ്ടുകൊണ്ട്, അതിൽക്കൂടി പൗരസ്ത്യ ദർശനങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടകുന്ന ഒരു പാകപ്പിഴയാണിതു്. ഇതു തന്നെ, പല പൗരസ്ത്യരായ പണ്ഡിതന്മാരും ചെയ്യാറുണ്ടു്. പൗരസ്ത്യദർശനങ്ങളെ ധ്യാനപരമായ ചിന്തയും ദാർശനികമായ തത്ത്വാവലോകനവും ഉപരിതനമായ (ഉയർന്ന സ്വഭാവമുള്ള) മൂല്ല്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ളവയാണു്. ഇന്ദ്രീയഗോചരമായ ലൗകികതയെ അളവുകോലാക്കി പൗരസ്ത്യദർശനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിന്‍റെ ആത്മീയതയെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതു സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. പാശ്ചാത്ത്യരിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീയത പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതു തന്നെ സംഭവിക്കാം.

ആത്മീയതയെ സ്വീകരിക്കാൻ, അതിനെ ആധാരമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണു വേണ്ടതു്. അതാണു ഗുരുജനങ്ങൾ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഫലാസക്തിരഹിതമായി നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ആയതിനാൽ ആ “കരു”വിനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളഞ്ചും ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ട് തെരു തെരെ വീണുവണങ്ങി ഓതുകയാണു് ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മം. നമുക്കു അതു തുടങ്ങാം.

വായനക്കാർ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചാൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

===============
ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കൃതി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നിലുയർന്ന ചിന്തകളും ആവയെ അപഗ്രധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച അറിവും ചേർന്നതാണു്. ഇതു് എനിക്കു കിട്ടിയ ഉറവിടങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

അവ; നടരാജഗുരു, ചിന്മയാനന്ദസ്വാമികൾ, മധുസൂദന സരസ്വതി എന്നിവരുടെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ, ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്‍റെ അനേകം കൃതികൾക്കു് നടരാജഗുരു, ഗുരു നിത്യചൈതന്യ യതി, പ്രെഫ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ശ്രീ എം. ദാമോദരൻ എന്നിവർ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, നിഘിലാനന്ദസ്വാമി, ഗുരു നിത്യചൈതന്യ യതി, ചിന്മയാനന്ദസ്വാമികൾ, മൃഡാനന്ദസ്വാമികൾ, വിദ്യാനന്ദസ്വാമികൾ എന്നീ മഹാത്മാക്കൾ, ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികൾക്കും ഉപനിഷത്തുക്കൾക്കും എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പ്രെഫ. തുറവൂർ വിശ്വംഭരന്‍റെ മഹാഭാരത പര്യടനം, പ്രെഫ. ദേവീ ചന്ദിന്‍റെ കൃതികൾ, പ്രെഫ. എം. കെ. സാനുവിന്‍റെ കൃതികൾ, തിരുക്കുറൽ, തിരുമന്ത്രം ഇവയും; കൂടാതെ, ഇതിൽ പലരുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളും.

© ഉദയഭാനു പണിക്കർ; ഇതു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർ ലേഖകനുമായി ബംന്ധപ്പെടുക.)

The Weaver With An Intellectual Mind & Divine Body And A Common But Divine Woman With Love & Devotion

About 2200 years ago, deep in the south of bhAratham, there lived a simple and noble young woman by name Vasuki. She was the daughter of an affluent farmer, an ordinary village girl. Some say, they, Vasuki and her family, lived somewhere in the present day Chennai, which was and is actually Mylapore.

She lived near where a young weaver lived. Her Father, the farmer, who sow the weaver grow up; was very much impressed by this young weaver with Divine attributes. Therefore, He, the Father decided to give Vasuki in marriage to this weaver boy. However, the weaver boy was not that easy to be convinced to take Vasuki in marriage before a real test. Probably, un-like these days, this was a prevalent form of choice at that time. Tests were common then; as man testing a woman, his prospective wife; or the woman or her parents testing the would-be bridegroom; to see if compatibility existed between those who were being joined together. It was also common for a Guru to test a candidate for disciple, a politician being tested before getting appointed to be a minister, or a soldier getting tested before appointment. It was also common for an ordinary person to test a prospective friend before opening his heart and home for that friend. So, all were in agreement and the ‘bride-to-be’, to be was tested.

 The weaver asked Vasuki to take a handful of sand and boil it into ‘cocked rice meal’ for him. She, without the slightest hesitation took up the challenge picked up the sand, cooked it into a very delicious and flavorful rice meal, and served the young man. The young weaver, satisfied by the divine attributes of Vasuki, married her and they turned out to be the best of ideal couples in the whole world; She the Divine, ideal and devoted wife; who never, disobeyed her husband, not even once. She always carried out His wishes implicitly and He the Divine, loving, caring and noble husband ever could be.

 This young operate, the weaver; besides weaving cloths for which our land was famous even then, was also an accomplished intellectual and Divine Personality. He was none other than the Great Yogi, ThiruvalluvaR, who provided us with the Greatest of the ethical code of our ancestry and perhaps of the whole world, The Great ThirukkuRaL.  Some say ThiruvalluvaR was the son of one BhagavAn, a Brahmin, and Adi, a Pariah woman whom BhagavAn had married.

One legend says that it was in Madurai, the ancient capital of the kingdom we came to know as “Paandya Kingdom”, where Vasuki and ThiruvalluvaR lived. It may be so, because, Kings were the trustees of art and Culture those days and thus the Great Yogi who was a Poet also might have been or thought to have been associated with that Kingdom in Madhurai. However, really it does not matter much, where they lived. What matters is that they lived and showed us that how great family life can be, if the husband and wife are perfect for each other and also gave us “The ThirukkuRaL”.

Vasuki and ValluvaR had a perfect life. There are quite a few stories, how they complimented each other and how Devine they both were.

One day, Vasuki was drawing water, from the family well just outside the house. (Those days to fetch the water from wells a long wooden pole was setup high above the well. Then a container/bucket lowered into the well with a rope using a wheel on a pole or the pole itself as a pivotal point. Then the water-filled bucket pulled up with hand.) At the exact time, the bucket reached above ground level, and as Vasuki was to take it, ValluvaR called her to come to him. Her dedication was so high that she rushed to him, abandoning the rope. To the astonishment of all, the bucket was in midair, with full of water with no one holding the rope or anyone or anything supporting the bucket. The bucket filled with water, remained suspended in the air defying the law of gravity, until she returned.

On another time, ValluvaR was at breakfast, which consisted of cold rice from the day before (Pazhamchoru or Pazmkanji). The weaver said to his wife, “This rice is too hot to eat. It is burning my fingers!” Vasuki without any hesitation began fanning the rice and steam rose from the rice, a sign of heat, as she cooled it down for him to eat.

Another time, ValluvaR was working with his handloom at midday and dropped a needle to the floor. Even with bright sunlight shining, He called to his wife to bring a lamp so he could look for the lost needle. She immediately lit the oil lamp for her husband without the slightest of hesitation on his demand, which was seemingly unreasonable for the on lookers. Thus was her dedication and love for him, without which, the family life will not be what it should be.

ValluvaR and Vasuki lived a peaceful, loving life for a long time. They had children to delight them and family who offered them support, love and affection in their later life. As it was time for Vasuki to leave the body, which was the Temple of abode for that jeevAtman, ValluvaR asked her, if there was anything, he could do for her. Promptly the answer came, followed by a question. She said, “Yes”, “my Lord, all our life, from the very first day, you asked me to place a small cup of fresh water and a needle beside you at every meal.” “May I know, My Dear Lord, why you asked me to do this?”

ValluvaR said, “I asked for the water and needle to be kept nearby so that; if you ever spilled any food, (mostly rice then) while serving, I wanted to pick it up with the needle and rinse it with the water and eat it to avoid waste. However, my darling, you never dropped a single grain of rice in all these years. There was never an occasion to put the needle and water to use.” With a fully satisfied mind, Vasuki passed on.  These stories idealize the perfect couple for a perfect family life.

Vasuki, the wife, the one with the lesser of the intellect and with the lesser knowledge of the two, kept her wifely attitude of never questioning her husband, as He was the one with better knowledge and understanding. She showed the world how a wife should conduct herself perfectly. She, not even once, in all their life, dropped a single grain of rice! Unmistakable was Vasuki and kept her side of the homily affairs perfect. In addition, ValluvaR kept fulfilling His dhaRMam, spreading the words of wisdom, through His words and deeds.

ValluvaR cremated Vasuki according to dedication and returned home. He then wrote: “0’ my beloved, who is sweeter than my daily food, ‘O’ my darling, who has never even once disobeyed me, ‘O’ gentle one, who rubbing my feet, would go to bed after me and rise before me every single day of our life, are You gone? How can slumber ever come again to my un-slumbering eyes?”

In ThirukkuRaL He wrote, “I now realize that her eyes produce two different effects on me. One: the look of her eyes produces pain in me; and the other, the very same eyes act as a healing balm and removes the pain.” On love, He wrote in ThirukkuRaL; “When the eyes of one convey the message of love, which eyes of the other gladly receive; of what use are the words uttered by lips.”

Our Spirituality, which is actually ‘braHMavidya’, is not just a religion but the ‘Science of the Absolute’. NaTarAja Guru called it “The Science of the Absolute”, Swami VivekAnandan, called it “the Science of the soul” and ChinmayAanada Swami called it “The Science of the Self”.

 Our Spiritual Masters, in fact has prescribed four legitimate goals of human life. They are dhaRMam, aRdham, kAmam and mOkSham. Though the exact meaning cannot be expressed in the language of the British, you may call these as virtue, wealth, love and liberation. Through ThirukkuRaL, ThiruvalluvaR discuss all the four in depth. He discusses everything human needs to function in the roles of the householder, the monk, the King, the merchant, the soldier, the farmer; how all should conduct their life. He discusses good conduct & the bad, wealth, business, government, politics and the building of the nation. He discusses the most important for the family life, the LOVE and the relationships of men and women. (This author is not referring to the present day term ‘relationship’).

 ValluvaR also discussed the final goal of life, the MOkSham from birth & rebirth and renunciation. Through ThirukkuRaL, He carefully explains how to live a life while treading the path to that moksham.

 The culture of the land portrayed by ThiruvalluvaR in ThirukkuRaL based on two principles, non-violence and a class/casteless society, as the foundation and structure and its economics.

ThirukkuRaL shows us that two centuries before the Christian era was supposed to have begun, the culture of the land of our ancestors, was based upon the non-violence and equality of all. But some Christian missionaries tried to establish that, their Bible have influenced ThirukkuRaL, and they still try doing so. They have been arguing that the ThirukkuRaL filled with such compassion, which can only be found in their bible. How can ThirukkuRaL written, more than 200 years before even the Christian era reported to have started can contain material from bible, written more than 300 years after the Christian era supposed to have started. That makes it a difference of more than500 years. The possibility is for the other way around, the bible being plagiarized from our Spiritual BOOKS. However, you could find many westerners claiming that the ThirukkuRaL was only written in first, second or even the third century ADE. Even the first mantRam of ThirukkuRaL itself is a proof against this. ThiruvalluvaR is referring to the “Absolute” in that, not as ‘God’ (KadavuL or Divam) but ‘Aadi bhagavAn’, which is the equivalent for parabrHMam.

 Over and above there is a claim that ThiruvalluvaR was baptized by so-called St Thomas, of whom there is no historical proof and thus never visited our land. Even there is no historical evidence of a Christ ever living as described in the bible.  

The life of Vasuki and ValluvaR gives the world a lesson that everyone has a role in this world and obeying the husband is not slavery for the female, and loving and caring for wife do not bring down the stature of husband either. It also tells us that roles of the two cannot be the same.

 Success of every family depends on the relation between its members. Husband and wife being the main-stay; the “husband-wife” relation has to be based on Love and Devotion to each other; if not it must be made so; then only Family can be successful. In such a relation the husband shall be the Devan and wife the Devi. Husband should be the worshiped and the wife the worshiper; the same way the wife should be the worshiped and the husband the worshiper. Never one should be the ruler and the other ruled.

 Written by and © Udayabhanu Panickar

Wisdom and Vision of Gurudevan on Spiritual Evasion and Invasion.

Written by and © Udayabhanu Panickar

Often people assume that the dictum of Shree NArAyaNa Gurudevan “One in Kind, One in Faith, and One in God is Human” (oru jaathi oru matham oru daivam manushyanu – ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്) is a free license for accepting a religion. This is far from the truth. A comprehensive study of Gurudevan’s words and deeds can clearly show this. 

On many occasions Gurudevan has been misquoted and thus misunderstood on the subject of Spiritual Evasion and Invasion, which often some people refer to as “Religious Conversion”. Knowingly or unknowingly a lot of people made statements on this without doing a comprehensive study of all the words and deeds of Gurudevan on this subject. To fully understand Gurudevan’s messages and teachings, we must always explore the circumstances under which HE made each remark and each action HE took. Only then we can explicitly understand the essence of HIS articulate and well-calculated statements of limited words and gracious and gallant actions on this, or any other subject.

Gurudevan never imposed his Wisdom and Vision upon any one. However, HIS commanding appearance, honorable & conclusive words and HIS challenging and very effective actions were good enough for anyone to accept his authority and guidance without skepticism. According to the people who interacted with HIM, His eyes, words, actions and postures were highly impressive, thus effectual. No one could ever act against his wishes and words. No one could ever oppose to his actions because they were so perfect and timely. The genuineness, truth and sincerity of his words and deeds always overcame any doubt any one may have had about HIM and HIS divinity, intentions divine insights and knowledge.

On different occasions Gurudevan made clear remarks on accepting a religion or changing the course of Spiritual progression. At certain occasions he accepted people into the community and also brought back people who accepted a religion, thus preventing Spiritual Evasion and Spiritual Invasion at the same time. He also prevented people from doing it just for convenience, and material benefits. We can see examples of these actions based on HIS Wisdom, Vision, convictions and Spiritual conclusions in HIS life history.

HE never believed that the accepting a religion is in any way a threat to the society; provided if that acceptance is based on real understanding. HE very strongly emphasized that any such change must be executed purely on the basis of a person’s ‘belief born out of understanding’. No change should be made for any kind of materialistic benefits, temporary or long-term; convenience or as an escape route from discrimination, prejudice and persecution or anything else. Gurudevan only professed and advocated acceptance of a religion or Spiritual course based on these philosophies and fact based assumption. Here are few examples.


During HIS time, a family of Kannoor accepted Christianity for certain benefits; but not out of beliefs, and certainly not with understanding. However after some time, when they realized their mistake; this family desired to come back. But their previous community opposed the return. Gurudevan, when heard about this; intervened and asked the families and the community leaders concerned, to take them back into the community. Gurudevan’s arguments were so convincing that this was done happily by the community.

In Neyyattinkara, there were some families who accepted Christianity due to the discrimination and persecution existed at that time in the name of caste. But after witnessing the progress made due to the work of Gurudevan and his disciples, these families wanted to come back. But the community was not ready to accept them back. When approached, Gurudevan very happily took them back.

In the village of Vazhappalli, near Changanasherry; there lived a limited number of families of a community known as ‘PichanAttu KuruppanmAR’. They were small in number. This community was in a very difficult situation during Gurudevan’s time. In some respect they were considered lower in the social spectrum. But at the same time they were allowed entry in to the temples and allowed to walk the roads, where a lot of other communities were not. However the communities at the higher spectrum did not socially accept them. This coupled with the limited number of members in their own community, they had difficulty in functioning socially and they faced isolation. This isolation almost forced their leader, Mr Krishnan VaidyaR to make a decision for accepting Christianity for the whole community. This was a “Conversion of convenience”.

Sarasakavi Mooloor Padmanabha Panicker, a disciple of Gurudevan, who was very active in the welfare of the community and who used Gurudevan’s messages to unite and make progress for the entire population, (not just one community or just the so-called AvaRNaR, but for all the people); by dissemination of Gurudevan’s wisdom, informed HIM of this and requested that the ‘PichanAttu KuruppanmAR’ be accepted into the community so that this deceptive  Spiritual Invasion and the Evasion (or the “conversion of convenience”) could be avoided. Gurudevan happily accepted the proposal of Mooloor, and congratulated Mooloor for taking such a bold and courageous step. Gurudevan personally accepted them into the community. This was done at a public meeting in the presence of a large crowed which included leaders of various communities and religious groups.

Gandhiji during his visit to Shivagiri, (to meet Gurudevan) asked a specific question to HIM on this subject. The question was ‘Is conversion (accepting a religion) necessary for mOkSham?” Gurudevan’s reply was specific and to the point. HE replied that it is not at all needed for mOksham. He also asked Gurudevan if our Spiritual practices are adequate for this purpose. To this, HIS reply was also perfectly clear. HE stated that they are “perfectly adequate”.

Gurudevan on one occasion in a message to SNDP Yogam said that, ‘Renaissance should not be an effort of accepting a religion or converting from one religion to another. Our organization should be one that will unite all humans. Religion should permit freedom of belief. Religion should be acceptable to the intellectual mind and it should lead common people to do pure, good and noble deeds (Sanathana Dharma) in life. “One in Kind, One in Faith, One in God is Human” is such an opinion. We feel that all the people who believe in this Eternal Truth should join together under this organization. The idea of such an organization shall be a noble one. People who think that accepting a religion is the only way of eradicating discrimination and persecution can consider this as a religious conversion and (at the same time) a declaration of independence from the discrimination, without discarding our Spirituality.’

According to Gurudevan, religions have the same goal. That is to guide people to the “Eternal Truth” or prepare them to understand the ‘Absolute Truth’. Once that is done people will find the “Truth” themselves. The teachings of the Masters are only to help them in their quest for the “Truth”. In HIS opinion, all spiritual paths are the tools for the understanding of that “Truth”. None of them can claim to be the only source or the only way. Common man must follow the path of their own choice after learning and scrutinizing them.

Gurudevan’s messages indicated that the teachings and Spiritual guidelines given by the Spiritual Masters were according to the need of the place and circumstances existed at that particular period of time. As changes occur in time and place some of those principles may need modifications. May be the interpretations of those teachings needs to be reevaluated and restated. That responsibility is of the intellectuals and Spiritual Masters. They should also eradicate the anti-social and discriminatory elements, which lurked into them.

In Gurudevan’s opinion any Spiritual Practice has two aspects, internal and external. If accepting a change is for the external aspect, which is not a Spiritual change at all, that is only a social change. As regards to the internal or the Spiritual values concerned, it is always changing as the individual’s ability to think and contemplate advances. (Remember, in relegions this change cannot happen as they are supposed to follow a set of rules and regulations; and if this happens, it shall be against the norms of that religion.) That change cannot be made with any external force. It has to come from within the people themselves, and that can only happen as the depth of Spiritual knowledge increases. So, accepting a religion for material benefits; or for any other reason without the proper understanding of IT, is just an intellectual slavery, not Spiritual practice. Remember religion is a social setup and our Spiritual practices are not. Gurudevan categorically stated that anyone who does not believe in a particular path must not stay with it, which clearly indicates and emphasizes that accepting a religion or Spiritual Practice must come with understanding of what they are getting into and what they are getting out of.

According to Gurudevan, almost every religion is a collection of codes or teachings of one personality, even though it may contain bits of teachings from others. But our Spirituality which is often refered as “Hindu Religion” is actually a collection of religions, thus, the codified collective teachings of a group of Spiritual Masters.

Let us take an example from the nature and try to understand this point. Look at the ocean and the rivers. Once the rivers merge in to the ocean, can any one point out the water of any particular river? No, it is impossible. Now let us go further and take water from different parts of the ocean and taste it. All tastes the same. It is very similar in the case of different religions and our Spirituality. The relegions are same in essence, but superficially different. That is the difference between our braHMavidya and religions. Religions are one directional and flowes just in one direction, like the Rever. But BraHMavidya, which is the Spiritual Practice of our good old bhAratham, is constantly expands with more and more Spiritual thoughts. That is why it is braHMavidya. Remember all the rivers have their origin from the ocean to start with.

According to Gurudevan the essence of all the Spiritual teachings, which emphasis on the betterment of the society as a whole when put together could be called as the “One Religion” HE professed for.

The eternal values such as love, brotherhood, charity, dedication, truth, undiscriminating, freedom are all equally important. One is not better than the other or inferior to another. Relegions may have some of it. But braHMavidya has it all. According to the time and place, certain values get more importance. It does not mean that others are to be neglected or an ideology based on that is inferior. But they are not fully equipped whereas braHMavidya is.

What is the need of the society now, at this time? That is what the intellectual and the spiritual community should deliver to the common people. The world is in a very dangerous stage now. There are conflicts all over the globe, almost every one of them based on religion. What should be the remedy for this? We, the whole world must try to understand others opinion, on each and every matter with an open mind, mutual respect and mutual understanding. We should try to study each other’s ideology, culture, and administrative systems of all kinds, starting with their own first. This should be done not in a confrontational or aggressive or discriminatory way; or to high jack it and claim ownership later; as it is done now. It should be in a very friendly atmosphere (without deception) and it should be a cooperative effort. The objective should be to understand the others and to make others understand your side of the spectrum with respect for all. Only then the whole picture can be understood and problems solved.

The problem is universal. Understanding the entire picture only can give you a vision of remedy. And for sure the remedy will materialize if all can understand their own and each other’s beliefs, customs, needs, programs and problems and restrain from creating problems by forcing own agenda on others. Then people will understand that the requirement of the time is not religious, ideological or Spiritual change, but understanding and respecting each other. The need of the time is, “understanding”. That could be achieved by the learning of Gurudevan’s teachings, which are, completely imbedded in braHMavidya the spirituality of our good old bhAratham. 

Once Gurudevan said that the conflicts are not due to religion or the chosen Spiritual paths; but it is due to the intoxication of the mind with the blind belief, which leads to ‘not understanding’ or misunderstanding, the other side. This is what should be removed. For that the society, now more than ever, the world needs Narayana Gurudevan’s spiritual guidance. Learning HIS Spiritual works is the solution.

Our spiritual heritage is not a cult or a creed. It is not a dogma, or a one-way single path to heaven. It is a multiple lane Super highway for moksham, which is the merger of jeevAtman with paramAtman. It is not even just a religion as such; nor is it just a way of life. It is the complete and comprehensive collection of divine knowledge of the Absolute Truth, which, when learned and practiced; can lead people to the experience of the Absolute and the Ultimate Bliss. It is a continuously evolving and absorbing science; “The Science of the Absolute”, a flexible body of Divine knowledge centered on the quest of the jeevAtman (for the English speaking world, we may refer this as soul) for its’ birthright, ‘the divine realization’. In addition, it makes provisions for all jeevAtman in this quest. Yet, it remains immeasurable as it safeguards the very purpose of all life everywhere and in all things. We may call It Sanathana DhaRMam, but never categorize it just as a religion, or just as a way of life. It is much Greater and Spiritual than both. The wise called it “The Science of Spirituality”, The Science of the Absolute”, “The Science of the Self” or “The Science of the Soul”; It is braHMavidya.

This can very easily be understood if we learn HIS Spiritual works and understand the wisdom contained in it.

 

(Note: This article was originally written in 1996. It has been reworded now with some modification.)

ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഏകജാതി, ഏകമതം, ഏകദൈവം

© ഉദയഭാനു പണിക്കർ

ഗുരുദേവൻ  പറഞ്ഞ  ഏകജാതി,  ഏകമതം,  ഏകദൈവം,  ഇവ  എന്തെന്നുള്ള  ഒരു  ചെറിയ  അന്വഷണം  ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും.

ദർശനമലയിലെ ഭക്തിദർശനത്തിൽ നാരായണഗുരു;

ആനന്ദോഹമഹം ബ്രഹ്മാ-

ത്മാഹമസ്മീതി രൂപതഃ

ഭാവനാ സതതം യസ്യ

സ ഭക്തി ഇതി വിശ്രുതഃ

എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.  ഞാൻ ആനന്ദമാകുന്നു, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു, ഞാൻ ആത്മാവാകുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ യാവനൊരുവനു് എല്ലായ്പോഴും ഭാവനയുണ്ടോ, അവൻതന്നെ ഭക്തനെന്നു വിശ്രുതനാകുന്നു;  എന്നാണിതിനർത്ഥം.

ആനന്ദത്തെത്തന്നെ  ബ്രഹ്മമെന്നു  ധ്യാനിക്കുന്നതാണു്  നാരായണഗൂരുവിന്‍റെ  ഏകദൈവം.  ആനന്ദത്തെത്തന്നെ ആത്മാവെന്നറിയുന്നതാണു്  നാരായണഗുരുവിന്‍റെ  ഏകജാതി. സർവ്വതിരക്തമായിരിക്കുന്നതും  എല്ലാവിധത്തിലും  സന്നികൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതുമായ  ആനന്ദംതന്നെയാണു്  ജീവിതവും. ജീവിതത്തിന്‍റെ  അർത്ഥവും  ലക്ഷ്യവും  എന്തു്  എന്നറിയുന്നതാണു്  നാരായണഗുരുവിന്‍റെ  ഏകമതം.”  ഇതെന്‍റെ വാക്കുകളല്ല,  ഗുരു  നിത്യന്‍റെ  വാക്കുകളാണു്.

‘കുട്ടിക്കാലം  മുതൽ  വാർദ്ധക്യം  വരെ  ഒരു  വ്യക്തിയുടെ  എല്ലാ ചെയ്തികളേയും  വിചാരങ്ങളേയും  ഓർമ്മകളേയും  പ്രതീക്ഷകളേയും  ജീവന്‍റെ  മദ്ധ്യബിന്ദുവായി  ഇരുന്നുകൊണ്ടു്  അറിയുകയും  നീയന്ത്രിക്കുകയും  ക്രമീകരിക്കുകയും  ചെയ്യുന്ന  സത്താബോധം  സകലമനുഷ്യരിലും  സമാനമായിരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ  അതേ  സമയംതന്നെ,  തികഞ്ഞ  വ്യക്തിമുദ്രയോടുകൂടി  ഒറ്റതിരിഞ്ഞും  നില്ക്കുന്നു.  മനുഷ്യരിൽ  സമാനമായി  വിളങ്ങുന്ന  ഈ  സത്താബോധമാണു്  അവനെ  മറ്റെല്ലാ  ജീവജാലങ്ങളിൽ  നിന്നും  വേർതിരിച്ചു  നിറുത്തുന്നതും.  അതാണു്  ഗുരുദേവന്‍റെ  ഒരു  ജാതി.’

‘ബോധത്തിന്‍റെ  ഉല്പത്തി,  വ്യാപ്തി,  ലക്ഷണം,  ചലനം,  മുഖ്യമായ  പ്രവണതകൾ  ഇവയെല്ലാം  ഒന്നൊന്നായി  ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ  ഗുരുദേവൻ  എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ടു്.  പ്രാണൻ  ശരീരത്തിന്‍റെ  അവയവങ്ങളെ  കോർത്തു്  നിർത്തിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം  ശരീരബോധം  നിലനിൽക്കും.  അഹന്ത  ശരീരത്തിനു  പ്രാധാന്യം  നൽകി  എങ്ങനെ  എല്ലാറ്റിനേയും  വ്യത്യസ്ഥമാക്കി  കാണിക്കുന്നുവോ,  അതേപോലെതന്നെ  ആത്മാവിന്‍റെ,   അഥവാ  പരബ്രഹ്മത്തിന്‍റെ,  അഥവാ  ശുദ്ധജ്ഞാനത്തിന്‍റെ  സർവ്വാതിരിക്തതയെ  മനസ്സിലാക്കി,  ആ  “ഞാനെന്ന”  അഹംങ്കാരത്തെ  പാടെ  തിരസ്കരിച്ചു്  സർവ്വത്തിലേയും  ഏകത്വത്തെ  കാണുമ്പോൾ  ‘എല്ലാം  ഞാൻ  തന്നെ’  എന്ന  ഉപനിഷദ്സത്യം  തെളിയും.  ആ  സത്യമാണു്  ഗുരുദേവൻ  ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ  പറയുന്ന ‘അവനിയിലാദിമമായെരാത്മരൂപം’.  ആ  ആത്മരൂപം  കാണാനും  ഉൾക്കൊള്ളാനും  എല്ലവർക്കും  സാധിക്കും.  അങ്ങനെ  കാണുന്ന  ആ  ആത്മരൂപമാണു്,  ആ  ഏകത്വമാണു്  ഗുരുദേവൻ  പറഞ്ഞ  ഏകമതം.

ഗുരുദേവന്‍റെ  ഈ  ഏകത്വം തന്നെയാണു് ഗീതയിൽ  “കാറ്റില്ലാത്തിടത്തു്  കത്തിച്ചുവച്ച  വിളക്ക്  എങ്ങനെയോ  അതുപോലെ  അന്തരാത്മാവിൽ  മനസ്സിനെ  ഏകാഗ്രമാക്കി  നിശ്ചലനായി  നിലകൊണ്ടു്  ധ്യാനിക്കുന്ന  യോഗിക്കു  ലഭ്യമാകുന്നതു്. അങ്ങനെ  ലഭ്യമായ  അറിവിനെ  ഉപയോഗിച്ചു്  ആരാണോ  മറ്റുള്ളവരെയും  മറ്റുള്ളതിനെയും  എല്ലാം  തന്‍റെതന്നെ  പ്രതിരൂപങ്ങളായി  കണ്ട്  അവരുടെ  സുഖവും  ദുഃഖവുമെല്ലാം  തന്‍റെതെന്നപോലെ  കണക്കാക്കുകയും  ചെയ്യുന്നതു്.  അവരാണു്  ഉത്തമയോഗികൾ  എന്നു്  ഗീതയിൽ  കാണുന്നു.  ആ  ഉത്തമയോഗികൾ  കണ്ടതും  ഇതേ  ഏകത്വം  തന്നെ. അവർ  എല്ലാവരുടേയും  ദുഃഖങ്ങളെ  ദൂരീകരിക്കാനും  എല്ലാവർക്കും  സുഖം  പ്രദാനം  ചെയ്യുവാനുമായി  സ്വന്തം  ജീവിതം  അർപ്പിച്ചു്,  ധ്യാനത്തിൽ  കൂടി  ലഭ്യമായ  ആ  ജ്ഞാനത്തെ  വിജ്ഞാനപ്രദമാക്കുമെന്നും  ഗീത  ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ  അന്യർക്കുവേണ്ടി  ജീവിച്ച  ഉത്തമ  യോഗികൾ  കണ്ട  ഏകത്വമാണു്  ഗുരുദേവൻ  പറഞ്ഞുതന്ന  ഏകത്വം.  ഗുരുദേവൻ  അങ്ങനെയുള്ള  ഒരുത്തമ  യോഗിയായിരുന്നു. 

ഈ  ജ്ഞാന-വിജ്ഞാനങ്ങൾ  നേടേണ്ടതു്  നമസ്കാരം  കൊണ്ടും,  ചോദ്യങ്ങളിൽക്കൂടി  സംശയനിവാരണം  വരുത്തിക്കൊണ്ടും,  സേവനം  ചെയ്തുകൊണ്ടും  വേണം.  അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കു്  തത്ത്വദർശികളായ  ജ്ഞാനികൾ  ആ  ജ്ഞാനം  ഉപദേശിച്ചു  കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ  പ്രത്ത്യക്ഷപ്പെട്ടും  ചിലപ്പോൾ  പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെയും.

ഏതൊന്നാണോ  ദ്യോവിനു  മുകളിലും  ഏതൊന്നാണോ  പൃഥ്വിക്കു  താഴേയും,  ഏതൊന്നാണോ  ഈ  ദ്യാവാപൃഥിവിക്കു  മധ്യത്തിലും  ഉള്ളതു്,  എന്നും  ഏതൊന്നാണോ  ഭൂതമെന്നും  വർത്തമാനമെന്നും  ഭവിഷ്യത്തെന്നും  പറയുന്നതു്,  അതു്  ആകാശത്തിലാണു്   തമായും  പ്രോതമായുമ്മിരിക്കുന്ന”തെന്നു്  ബ്രഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്  പറയുന്നു.   അതാണു്  ഗുരുദേവൻ  കാട്ടിത്തന്ന  ഏകത്വം.  “അക്ഷരമായതും-ക്ഷരമല്ലാത്തതും,  സ്ഥൂലമല്ലാത്തതും, വലുതല്ലാത്തതും,  അണുവല്ലാത്തതും,  ഹ്രസ്വമല്ലാത്തതും,  ദീർഘമല്ലാത്തതും, ചുവപ്പല്ലാത്തതും,  സ്നേഹമെന്ന  അപ്പുകളുടെ  ഗുണമല്ലാത്തതും,  ച്ഛായയല്ലാത്തതും,  തമസ്സല്ലാത്തതും,  വായുവല്ലാത്തതും,  ആകാശമല്ലാത്തതും,  അരക്കുപോലെ സംഗാത്മകമല്ലാത്തതും,   ഗന്ധമല്ലാത്തതും,  ചക്ഷുസ്സല്ലാത്തതും,  ശ്രേത്രമല്ലാത്തതും,  വാക്കല്ലാത്തതും-വാഗിന്ദ്രിയമല്ലാത്തതും,  മനസ്സില്ലാത്തതും, തേജസ്സില്ലാത്തതും, പ്രാണൻ ഇല്ലാത്തതും, മുഖമില്ലാത്തതും,  മാത്ര അല്ലാത്തതും, അന്തരം ഇല്ലാത്തതും, ബഹിർഭാഗമില്ലാത്തതും  ആകുന്നു  ആ  ഏകത്വം.  അതു്  ഒന്നിനേയും ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല,  അതിനേയും  ആരും  ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല.”  അങ്ങനെയുള്ള  ആ  ഏകത്വമാണു്  ഗുരുദേവൻ  കാട്ടിത്തന്ന  ഏകത്വം.

അല്ലയോ  സുഹൃത്തുക്കളേ;  “ഈ  അക്ഷരത്തിന്‍റെ  പ്രശാസനത്തിലാണു് – ആജ്ഞയിലാണു്,  സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വിധാരണം  ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി- നിലയ്ക്കുനിറുത്തപ്പെട്ടവരായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.”  സ്നേഹിതരേ,  “ഈ  അക്ഷരത്തിന്‍റെ  പ്രശാസനത്തിലാണു് ദ്യോവും  പൃഥിവിയും  വിധൃതങ്ങളായി  സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.”  അല്ലയോ  സുഹൃത്തുക്കളേ;  “ഈ  അക്ഷരത്തിന്‍റെ  പ്രശാസനത്തിലാണു്  നിമിഷങ്ങൾ  മുഹൂർത്തങ്ങൾ അഹോരാത്രങ്ങൾ,  അർദ്ധമാസങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ, സവത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലാവയവങ്ങൾ വിധാരണം  ചെയ്യപ്പെട്ടു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന്തു്.  സ്നേഹിതരേ,  “അക്ഷരത്തിന്‍റെ  പ്രശാസനത്തിലാണു്  ശ്വേതങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നു്  പ്രാചികളായ-കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന വേറേ നദികളും,  പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന-വേറേ  നദികളും അതാതു  ദിക്കിലേക്ക്  ഒഴുകുന്നതു്.  സ്നേഹിതരേ,  “ഈ അക്ഷരത്തിന്‍റെ    പ്രശാസനത്തിലാണു്,  ദാനം  ചെയ്യുന്നവരെ  മനുഷ്യർ  പ്രശംസിക്കുന്നതും ദേവന്മാർ  യജമാനനേയും  പിതൃക്കൾ  ദർവ്വീഹോമത്തേയും  അന്വയത്തരായിരിക്കുന്നതും – അനുഗതരായിരിക്കുന്നതും.” ആ  “അക്ഷര”മായതു്;  അതാണു്  ഗുരുദേവൻ  കാട്ടിത്തന്ന  ഏകത്വം.

ഗുരുദേവൻ  പറയുന്ന  ഏകസത്ത,  ഉപനിഷത്തുക്കൾ  പറയുന്ന  ഏകസത്ത  എന്ന  ഏകത്വം,  ആ  “അക്ഷര”മായതു്;  അഥവാ  സർവ്വഭൂതങ്ങളിലേയും  അന്തസത്തയായ  ഏകത്വം;  ആ  ഏകത്വം,  ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ  പറയുന്ന;  “എല്ലാ ഭൂതങ്ങളേയും  തന്നിലും, തന്നെ  എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും കാണുന്ന  ഏകത്വമാണു്.  ആ  ഏകത്വം  ഗ്രഹിക്കേണ്ടവർ  “സർവ്വം  ഏകമയം”  എന്നു  കാണേണ്ടവർ,  ആ  ഏകത്വദർശനത്തിനും  ഈ  അഘിലാണ്ഡത്തിനും  ഹേതുഹേതുമത്ഭാവമായിട്ടുള്ള  ആ  ഏകത്വത്തിൽ  അഥിഷ്ടിതമായ  തത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ചു  ജീവിക്കാൻ  ശ്രമിക്കണം.   ആ  ഏകത്വം  ഗ്രഹിച്ചവരോ,  അവർ  സർവ്വം  ഏകമയം  എന്നു  കാണുന്നവർ,  ആയിരിക്കും.  അവർ  ഏകത്വദർശനത്തിനും  ഈ  അഘിലാണ്ഡത്തിനും  ഹേതുഹേതുമത്ഭാവമായിട്ടുള്ള  ആ  ഏകത്വത്തിൽ  അഥിഷ്ടിതമായ  തത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ചു  ജീവിക്കുന്നു.  ഈ  അഘിലാണ്ഡത്തിലുള്ള  ഒന്നിനേയും  അവർ  നിന്ദിക്കുന്നില്ല;  അഥവാ  നിന്ദിക്കരുതു്  എന്നാണു്  ഈശോവാസ്യോപനിഷത്തു്  നമ്മേ  പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ  അങ്ങനെ  നിന്ദിക്കാതെയിരിക്കുന്നതുപോലെ  തന്നെ,  ഒന്നിനാലും  നിന്ദിക്കപ്പെടൻ  നിന്നു  കോടുക്കാനും  പാടില്ല.  

 (© ഉദയഭാനു പണിക്കർ. ഗുരു  നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ലേഖനങ്ങൾ, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തു്,  ബ്രഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത ഇവ ആധാരം.)

Who am I?

“I am Neither SanKHyan, nor Shaivan, nor Jainan, nor does any other doctrine hold good for me.” “I am not the Earth, nor Water, neither Fire, nor Air, nor Ether, nor any sense-organ, nor am I their aggregate. I am not any of these as they are all transient and variable.” “I do not have neither castes, nor their rules and customs, nor I am neither the observances nor the duties attached to them, nor are for me even meditation, Yoga and other practices.” “I am neither Mother nor Father, nor the gods nor the worlds, nor the VedaH, nor sacrifices, nor any holy places.” “I am neither above nor bellow, neither inside nor outside, neither the middle nor across, neither East nor West. I am neither white nor black, neither red nor yellow, neither bent nor stout, neither short nor long. For me there is neither waking nor dream, nor deep sleep, nor am I the one conditioned by these three states; because these are of the nature of avidya, nescience. I am incapable of being known in any manner or form owing to my being of the nature of light or knowledge or self-resplendent Consciousness. There is neither teacher nor scriptures, neither pupil nor teaching, neither you the hearer nor I the speaker, nor this empirical universe, because the teaching of one’s true nature; the consciousness of Reality, does not admit differentiation.

By special realization it is revealed that my nature is Absolutely Pure. I am indivisible one by nature, and all pervading like space.

This entire universe, being other than the Self, is unreal; for the Self alone is all-inclusive, and constitute the Ultimate goal, and IT is self-established and self-dependent.

All this illusion of ‘I’ and ‘mine’ which are rooted in the ‘Non-Self’, thus is dispel-able by the knowledge of the Self.

Therefore, I am that One, Auspicious and Pure, and that alone remains.

 (From a speech; on the subject “GurusmaraNa”; few paragraphs on Aadi ShankarAchAryaR presented at the KHNA convention in California, USA on July 11, 2009 by Udayabhanu Panickar.)